Grön Ekonomi

Mer än 15 länder i Europa försörjer sig i större utbredning av solcellsenergi än vad Sverige gör. Några av dessa länder är: Tyskland, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Danmark, Belgien och Slovenien. Tysklands solcellspanelers installerade effekt per invånare är ca 200 gånger större än i Sverige. Solinstrålningen i södra Sverige motsvarar dock förutsättningarna i norra Tyskland. Solar Park vill göra det enkelt för vanliga människor och företag att investera i solcellsteknologi. Solcellspanelers pris har de senaste åren sjunkit drastiskt vilket gör att investeringar i solcellspaneler blir mer lönsamma.

Föreningens styrelse ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen. Vår nuvarande styrelse har en djup kombinerad sakkunskap kring både de tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av att driva likartade projekt.

Några exempel på välkända ekonomiska föreningar är: Kooperativa Förbundet som är majoritetsägare i Coop och OK som äger hälften av OKQ8. Föreningen som äger Solar Park heter Solel i Helsingborg. Bilden visar en förenklad modell för hur vår förening fungerar. Det är våra medlemmar, alltså de som är andelsägare i föreningen som bestämmer hur föreningens intäkter skall användas.

Föreningens ekonomiska framgångar påverkas av många olika faktorer. En av de största faktorerna är; det svenska marknadspriset på el. Priset på el varierar över tid men i takt med att kärnkraft och kolkraft avvecklas och efterfrågan på förnybar el ökar beräknas elpriset på lång sikt ha en positiv utvecklingskurva.

Grön Ekonomi

Elpriset spelar roll

Det är betydligt svårare att förutspå hur elpriset kommer att se ut i framtiden än undersöka hur det har sett ut historiskt. Till vilket pris föreningen kommer kunna sälja elen som Solar Park producerar kommer att påverka föreningens ekonomiska framgångar.

Scenariot i vår ekonomiska prognos är baserad på ett marknadspris på 35 öre/kWh. Det genomsnittliga marknadspriset på el under de senaste tio åren har varit omkring 35 öre/kWh, se diagram.

* Statistiken kommer från Nord Pool Spots databas

Ekonomisk Prognos 2 MW

Marknadspris på el (Nord Pool spot) kr/kWh0,35 kr
Intäkt el  665 000 kr
Elcertifikat, ursprungsgarantier och nätersättning kr/kWh*   0,30 kr
Intäkter elcertifikat, ursprungsgarantier och nätersättning  570 000 kr
Intäkter totalt 1 235 000 kr
Kostnader - 150 000 kr
Resultat (kassaflöde kvar i föreningen)** 1 085 000 kr
Avskrivningar - 1 000 000 kr
Resultat efter avskrivningar***   85 000 kr

*Ersättning för sålda elcertifikat och ursprungsgarantier samt nätersättning för inmatad el.
**Likvida medel i kassan vid räkenskapsårets slut som kan investeras i nya solcellspaneler, betala tillbaka del av medlemmars investering eller skjutas upp till nästa räkenskapsår.
***Den vinst som blir efter avskrivningar kan användas för att betala ut vinster, utöver de 3000kr/panel som en medlem investerat.